Thuật ngữ Broad Match

Thuật ngữ Broad Match là dạng kết hợp rộng từ khoá. Cho phép quảng cáo của bạn hiển thị theo các cụm từ tương tự và các biến thể có liên quan. Broad Match là gì? Thuật ngữ Broad match…
Thuật ngữ Exact match

Thuật ngữ Exact match là sự kết hợp một cách chính xác từ khoá trong quảng cáo Google AdWord. Exact match là gì? Không như thuật ngữ Phrase match và Broad match, thuật ngữ Exact match là sự kết hợp một…
Thuật ngữ Phrase match

Khác với Broad Match thuật ngữ Phrase Match có phạm vi hạn hẹp hơn cho phép đem lại kết quả tìm kiếm khớp hơn với truy vấn người dùng. Phrase match là gì? Khác với Broad Match thuật ngữ Phrase…