Blog, gọi tắt của Weblog là một dạng nhật ký trực tuyến, bùng nổ từ cuối thập niên 1990. Một blog thường chỉ liên quan đến một chủ đề yêu thích.