Bing (trước đây là Live Search, Windows Live Search và MSN Search) là bộ máy tìm kiếm web, đại diện cho công nghệ tìm kiếm hiện nay của Microsoft.