Anchor text là đoạn văn bản được dùng để hiển thị link và được mọi người sử dụng để link tới site của bạn. Nói một cách khác, chính là đoạn text link cụ thể mà người dùng nhấp vào.

Thuật ngữ Anchor text

Thuật ngữ Anchor text ám chỉ một đoạn văn bản được tối ưu hoặc không dùng để gắn thuộc tính liên kết và được người dùng sử dụng để tạo liên kết giữa các website với nhau. Anchor text là…
Thuật ngữ Hyperlink

Hyperlink nó có nghĩa là một siêu liên kết, là nguồn dẫn tài liệu để khi người dùng click vào nó cho phép đi đến một trang khác hoặc một vị trí khác nào đó trên trang. Hyperlink là gì?…