Remarketing bằng Google Analytics

Trong bài viết ngắn gọn này, chúng ta sẽ tập trung tìm hiểu cách sử dụng dữ liệu trực tuyến (online data) và ngoại tuyến (offline data) để xây dựng các danh sách Remarketing bằng Google Analytics. Remarketing là gì? Remarketing hay…